Thomas, John

Name of Researcher / Enw’r ymchwylydd: Eifion & Viv Williams

Name of Memorial / Enw’r gofeb: Rhes y Cae Memorial

Name / Enw: Thomas, John